۰۸

مرداد

...

تعاريف برخي از اصطلاحات شهرسازي و معماري طرح هاي جامع 1- ضوابط و مقررات منظور از ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري، مجموعه قواعدي است که در زمينه تعيين انواع کاربري ( در حوزه هاي مسکوني ، تجاري، خدماتي و معابر شهري) ، تعيين انواع سرانه ها و نيازهاي شهري ، پيش بيني تراکم هاي جمعيتي و ساختماني، ضرايب سطح اشغال و نحوه استقرار ساختمان در يک قطعه، دسترسي مناسب (سلسله مراتبي از سطوح محلي، ناحيه اي، منطقه اي و شهري) ، تناسب طول و عرض يک قطعه، تدوين حداقل نصاب تفکيک براي انواع کاربري ها، نما و سيماي شهري ... وضع مي گردد. 2- طرح جامع شهر طرح بلند مدتي ( 10 ساله ) است که در آن نحوه استفاده از اراضي شهري و منطقه بندي در حوزه هاي مسکوني ، آموزشي ، صنعتي، بهداشتي اداري و کشاورزي تعيين مي گردد. به همراه اين کاربري ها منطقه بندي خطوط کلي ارتباطي، ترمينالها و فرودگاهها و محلات نوساز و بهسازي و نوسازي و اولويت هاي مربوط به آنها نيز با تصويب ضوابط و مقررات مربوط به حفظ بناها و مناظر شهري تهيه و تنظيم مي گردد. 3- طرح تفضيلي شهر طرحي است که بر اساس معيارها و ضوابط کلي طرح جامع شهر، نحوه استفاده اراضي شهري در سطوح محلات با موقعيت و مساحت دقيق زمين، ميزان تراکم جمعيت و تراکم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويتهاي مربوط به مناطق نوسازي و توسعه و حل مشکلات شهري و موقعيت کليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي شود و نقش ها و مشخصات مربوط به مالکيت بر اساس مدارک ثبتي تهيه و تنظيم مي گردد. 4- محدوده ي قانوني شهر محدوده ي قانوني شهر، محدوده اي است که طبق قانون شهرداري ها و دستورالعمل هاي وزارت کشور و مسکن و شهرسازي تعيين و مناطق در آن داراي کاربري مجاز بوده و شهرداري ها مکلف به ارائه خدمات شهري به ساکنين آن مي باشند. - کاربري اراضي يعني نوع بهره برداري و استفاده از زمينه هاي داخل محدوده قانوني شهري است که مشتمل بر فعاليتهاي مسکوني، آموزشي ، بهداشتي، توريستي، اداري، فضاي سبز، کشاورزي و معابر و... است. 6- قطعه زمين قطعه زمين عبارت است از زمين که داراي سند مالکيت بوده و حداقل به يک معبر راه داشته باشد . 7- تفکيک تقسيم يک قطعه زمين به دو يا چند قعطه کوچکتر به منظور مالکيت و يا استفاده مجزا از هر قطعه است. 8- تجميع استفاده از چند قطعه ي مالکيت جهت يک نوع کاربري است ( عکس عمل تفکيک) 9- ساختمان هربنايي است که نياز يا نيازهاي انسان را تامين کند ساختمان گفته مي شود(با کاربري هاي مختلف). 10- واحد مسکوني عبارت است از کليه ساختمانهايي که براي سکونت افراد و يا خانواده ها ساخته شده و شامل اتاق، آشپزخانه و سرويس هاي لازم باشد. 11- سطح اشغال يا سطح احداث بنا قسمتي از زمين که در طبقه همکف براي احداث ساختمان اختصاص مي يابد.


تصاویر بیشتر