۲۳

اردیبهشت

ماسال

وجه تسميه ماسال دقيقاً معلوم نيست اما بعضي اعتقاد دارند از ترکيب “مازال ” يا ” مس ال ” است که به معناي کوهواره ، کوه مانند و منسوب به کوه مي باشد و بعضي نظرات ديگري در اين باره دارند ولي اهل تحقيق همه ي اين نظريه ها را رد مي کنند و بر اين باورند که هنوز وجه تسميه ماسال بروشني معلوم نشده است .  اين شهرستان در گذشته يکي از بخشهاي شهرستان تالش محسوب مي شد که در سال 1376 مستقل شد و داراي دو بخش مرکزي و بخش شاندرمن و دوشهر ماسال و بازارجمعه و چهار دهستان طاسکوه، کوچکام ، شيخ نشين و شاندرمن است . شهرستان ماسال داراي سابقه تاريخي کهني است. و اماکن تاريخي اين شهرستان مانند خرابه هاي شهرگاه و خون و نوآشه در نواحي ييلاقي و گورستانهاي قديمي که حکايت از تاريخ کهن اين شهرستان دارند، با بررسي و کاوشهاي باستان شناسي مي توان به قدمت تاريخي اين شهرستان و گذشته آن دست يافت.

۱۴۰۰/اردیبهشت/۲۳