۱۵

بهمن

آگهی مزایده فروش یک قطعه زمین نوبت اول

...

آگهی مزایده نوبت اول شهرداری ماسال در نظر دارد حسب بند(۳) مصوبه شماره ۳۵۷ مورخ ۹۶/۱۰/۲۵ (صورتجلسه شماره ۲۹) شورای اسلامی شهر ماسال نسبت به فروش یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ۲/۲۰۱۳ به مساحت ۲۲۰/۷۵ متر مربع با کاربری مسکونی با تراکم متوسط در خیابان علامه طباطبایی از طریق مزایده کتبی اقدام نماید متقاضیان خرید می توانند جهت اطلاع از موقعیت زمین تا ساعت اداری روز شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۵ به روابط عمومی شهرداری مراجعه نمایند. روابط عمومی شهرداری ماسال