۱۱

تیر

اجرای عملیات خط کشی ترافیکی معابر شهری و خط عابر پیاده

...

به گزارش روابط عمومی شهرداری ماسال: در همین راستا شهرداری ماسال به منظور افزایش ضریب ایمنی، تسریع و سهولت در تردد خودروها و همچنین عابرین پیاده اقدام به خط کشی در نقاط مختلف اصلی شهر نموده، که طبق برنامه ریزی قبلی خط کشی محورها در شب هنگام و مجموعا در حدود ۱۶ کیلومتر اجرا گردیده است.


آخرین اخبار