۲۹

مرداد

بازدید شهردار و فرماندهی انتظامی ماسال از آسفالت کوچه ها و معابر شهری

...

به گزارش روابط عمومی شهرداری ماسال: شهردار و فرماندهی انتظامی ماسال از روند اجرای آسفالت کوچه ها و معابر شهری بازدید کردند.