عنوان آگهی:

واگذاری ساختمان کشتارگاه


توضیحات آگهی:

به گزارش روابط عمومی شهرداری ماسال آگهی مزایده واگذاری ساختمان کشتارگاه جهت انجام امور ورزشی برای مدت یکسال به شرح ذیل می باشد: نوبت دوم مورخه ۱۷ / ۱۰ / ۹۶ مطابق بند ۲ صورتجلسه ۱۳ شوراي اسلامي شهر ، شهرداري ماسال در نظر دارد ساختمان كشتارگاه را جهت انجام امور ورزش رزمي بر اساس نظريه كارشناس رسمي دادگستري بمبلغ اجاره ماهيانه ۴۵۰۰۰۰۰ ريال و براي مدت يكسال بمبلغ ۵۴۰۰۰۰۰۰ ريال با شرايط بشرح ذيل به اشخاص حقيقي ( حقوقي ) واجد شرايط بصورت اجاره واگذار نمايد. شرایط شرکت درمزایده ۱-شرکت کنندگان درمزایده لازم است مبلغ ۲۷۰۰۰۰۰ ریال بابت شرکت درمزایده به حساب سپرده ۰۱۰۵۳۵۹۸۶۴۰۰۰ نزد بانک ملی ماسال واریز و فیش آنرا همراه پیشنهاد خود تحویل امورمالی شهرداری دهند (ارایه چک پول بلامانع می باشد). ۲-شرکت کنندگان مزایده حداکثر تا آخر وقت اداری روزسه شنبه مورخ ۳/ ۱۱/ ۹۶ پیشنهادات خودرا به صورت مکتوب وخوانا براي ساختمان كشتار گاه به واحد مالي ارایه دهند. ۳-مزایده راس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۴ با حضور اعضای هيآت معاملات دردفتر شهرداري برگزار خواهد شد. ۴-برنده مزايده مكلف است نسبت به عقد قرارداد اجاره براي مدت يكسال مبادرت نمايد اگر چنانچه برنده مزايده حداكثر ( ۷) روز پس از ابلاغ قانوني از عقد قرارداد ( انجام معامله ) امتناع نمايد سپرده وي بنفع شهرداري ضبط و قرارداد با نفر بعدي منعقد خواهد شد و در صورتي كه برندگان دوم و سوم نيز ظرف مدت ( ۷ ) روز پس از ابلاغ قانوني حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط خواهد شد. ۵-پرداخت هزينه كارشناسي به عهده برنده مزايده است . ۶-شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات مختار است. روابط عمومی شهرداری ماسال


فایل:

جهت دریافت فایل اینجا کلیک کنید