عنوان آگهی:

واگذاری ساختمان کشتارگاه


توضیحات آگهی:

به گزارش روابط عمومی شهرداری ماسال آگهی مزایده واگذاری ساختمان کشتارگاه جهت انجام امور ورزشی برای مدت یکسال به شرح ذیل می باشد: نوبت اول مورخه 30 / 9 / 96 مطابق بند 2 صورتجلسه 13 شوراي اسلامي شهر ، شهرداري ماسال در نظر دارد ساختمان كشتارگاه را جهت انجام امور ورزش رزمي بر اساس نظريه كارشناس رسمي دادگستري بمبلغ اجاره ماهيانه 4500000 ريال و براي مدت يكسال بمبلغ 54000000 ريال با شرايط بشرح ذيل به اشخاص حقيقي ( حقوقي ) واجد شرايط بصورت اجاره واگذار نمايد. شرایط شرکت درمزایده 1-شرکت کنندگان درمزایده لازم است مبلغ 2700000 ریال بابت شرکت درمزایده به حساب سپرده 0105359864000 نزد بانک ملی ماسال واریز و فیش آنرا همراه پیشنهاد خود تحویل امورمالی شهرداری دهند (ارایه چک پول بلامانع می باشد). 2-شرکت کنندگان مزایده حداکثر تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 16/ 10 / 96 پیشنهادات خودرا به صورت مکتوب وخوانا براي ساختمان كشتار گاه به واحد مالي ارایه دهند. 3-مزایده راس ساعت 10 صبح روز يكشنبه مورخ 17/10/96 با حضور اعضای هيآت معاملات دردفتر شهرداري برگزار خواهد شد. 4-برنده مزايده مكلف است نسبت به عقد قرارداد اجاره براي مدت يكسال مبادرت نمايد اگر چنانچه برنده مزايده حداكثر ( 7) روز پس از ابلاغ قانوني از عقد قرارداد ( انجام معامله ) امتناع نمايد سپرده وي بنفع شهرداري ضبط و قرارداد با نفر بعدي منعقد خواهد شد و در صورتي كه برندگان دوم و سوم نيز ظرف مدت ( 7 ) روز پس از ابلاغ قانوني حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط خواهد شد. 5-پرداخت هزينه كارشناسي به عهده برنده مزايده است . 6-شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات مختار است. روابط عمومی شهرداری ماسال


فایل:

جهت دریافت فایل اینجا کلیک کنید